www.hrabalova.eu– obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej produktů z nabídky webu (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.hrabalova.eu
  2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je právnická osoba

Kateřina HRABALOVÁ

Jandova 2880/7
700 30, Ostrava - Zábřeh, Česká Republika
Telefon: 774 323 951
IČ: 633 48 012
DIČ: CZ 633 48 012

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

 1. Objednávka
  1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.hrabalova.eu. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.hrabalova.eu/eshop. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.hrabalova.eu/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
 1. Kupní cena, daňový doklad
  1. Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://www.hrabalova.eu najdete konečnou cenu produktu. Prodávající je plátce DPH.
  2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.
 2. Způsob a forma platby
  1. Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
   r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
   bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
   bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
   GOPAY s.r.o. (Tento platební kanál je v jednání)
  2. Možnosti plateb:
   1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby Kateřina HRABALOVÁ
   2. Hotově při odběru zboží
  3. Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná
 1. Odstoupení od koupě

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: katerina@hrabalova.eu s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu a navrácením nepoužitého zakoupeného zboží. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 1. Reklamace
  1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku nejlépe elektronickou (emailovou) formou.
  2. Kupující je povinen doložit doklad o koupi. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Kupující je povinen zabalit zboží při přepravě zpět prodávajícímu do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškození. Zboží musí být kompletní – nikoliv jen reklamovaná část.
  3. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 1. Odpovědnost

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 1. Ochrana údajů
  1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
  2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
   zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
  3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.hrabalova.eu/ochrana-udaju
 1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.hrabalova.eu popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.hrabalova.eu a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.